Registar ugovora 2012.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE

Red br.
Predmet ugovora
Evidencijski broj nabave i broj objave
Vrsta provedenog postupka javne nabave
Iznos sklopljenog Ugovora ili OS (uključujući ugovor o JN temeljem OS)
Datum sklapanja
Rok na koji je sklopljen
Naziv ponuditelja s kojim je ugovor sklopljen
Konačni datum izvršenja ugovora (isporuka robe, usluga i izvođenja radova)
Konačno isplaćeni iznos temeljem ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a)
Obrazloženje za prekoračenje isplaćenog iznosa
1.
Osiguranje m/b „BIOS DVA“
1. MV
N-16-M-102413-250112 od 25.01.2012.
Otvoreni postupak
137.033,00
01.03.2012.
1.3.2012. do 28.02.2013.
Croatia osiguranje d.d.
28.02.2013.
137.033,00
2.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
2. MV
N-16-M-108002-300412 od 30.04.2012.
Otvoreni postupak
OS
198.144,00
19.09.2012.
2 godine
Croatia zdravstveno osiguranje d.d.
19.09.2014.
98.072,00
3.
Kemikalije
3. MV 2012/S 002-0044081 od 25.07.2012.
Otvoreni postupak
1. 48.453,00
2. 256.868,69
3.   64.453,05
07.11.2012.
07.11.2013.
1. RU-VE d.o.o
2. Kefo d.o.o
3. Gorea Plus d.o.o.
7.11.2013.
1. 48.453,00
2. 256.868,69
3.   64.453,05
4.
Euro diesel i lož ulje
1. VV
2012/S 002-0031-145 od 26.07.2012.
Otvoreni postupak
1.461.800,00
30.08.2012.
30.08.2013.
INA Industrija nafte d.d.
30.08.2013.
1.461.800,00

 

Skip to content