BivACME – Školjkaši: Arhiva okolišnih promjena u obalnim morskim ekosustavima

2020-2024 – Croatian Science Foundation

Glavni cilj predloženog projekta je utvrditi kako promjena ekosustava utječe na dinamiku rasta školjkaša koji obitavaju u obalnim podriučjima Jadrana. Taj će se cilj postići postizanjem konkretnih ciljeva koji će omogućiti sekvencijalni napredak projekta. Specifični ciljevi istraživanja mogu se podijeliti u dvije skupine.

Prva skupina ciljeva uključuje dobivanje sklerokronoloških podataka, uključujući vremenske serije rasta i geokemijske podatke iz ciljanih vrsta školjkaša. To uključuje (i) konstrukciju kronologija rasta za dvije gospodarski važne vrste (C. chione i V. verrucosa); (ii) analizu vremenskih i prostornih varijacija u dinamici rasta dvaju gospodarski važnih kapica (P. jacobaeus i A. opercularis); (iii) analizu prostornih i vremenskih varijacija u rastu V. verrucosa uz pomoć analize stabilnih izotopa kisika; (iv) procjenu potencijala vrsta P. nobilis i M. galloprovincialis kao geokemijskih arhiva visoke rezolucije za promjena dušika u obalnom području; i (v) primjena analize elemenata (LA-ICP-MS pristup) na ciljanje vrste školjkaša i procjenu njihovog potencijala za rekonstrukciju promjena u okolišu.

Druga skupina ciljeva obuhvaća (i) nadogradnju paketa AdriSC modeliranja, uključujući validaciju klimatskih simulacija, proširenje na posljednje godine i procjenu oceanskih procesa koji upravljaju rastom školjkaša; (ii) kvantifikaciju oceanskih procesa koji upravljaju rastom školjkaša i njihovim prostornim i vremenskim promjenama; (iii) povezanost rasta školjkaša i uvjeta okoline i varijabilnosti; (iv) procjenu kvalitete reproduciranih parametara okoliša utvrđenih analizom stabilnih izotopa i elemenata u ljušturama; (v) primjenu kronologija rast školjkaša za procjenu prostornog i vremenskog utjecaja ekoloških pokretača i oceanskih procesa koji su povezani s rastom školjkaša; i (vi) predviđanje potencijalni utjecaj klimatskih promjena na rast školjkaša, kroz procjenu scenarija klimatskih projekcija i uz pretpostavku suvremenih korelacija između školjkaša i promjena u okolišu.

Project web page

Skip to content