WP5

Mikroplastika

WP 5

U WP5 (radni paket za Mikroplastiku) naglasak je na otpad plastičnog materijala između 0,3 i 5 mm veličine, koji je prisutan u Jadranskom moru. Analizirati će se prisutnost mikroplastike na zajednički način, sinkronizirano u cijelom Jadranu. To će se postići uzimanjem uzoraka (sa površine mora, uključujući i riječna ušća te sa sedimenata na plažama) u područjima gdje se morski otpad, uključujući mikroplastiku, akumulira. Model identifikaciju zona akumulacije će biti izrađen od strane jednog od naših partnera CMCC. Također će se analizirati prisutnost mikroplastike na površini mora i u morskim organizmima i to na lokacijama koje spadaju u područja ribolovne aktivnosti. Na tim područjima će se pokušati uočiti potencijalna povezanost s onečišćenjem mikroplastikom te u kojim je količinama mikroplastika prisutna u područjima iz kojih nam dolazi hrana. To će se ostvariti kroz koordiniran i sinkroniziran pristup, s opremom koja će omogućiti usporedbu rezultata među partnerima, kao i s drugim europskim i svjetskim istraživanjima. Čestice mikroplastike koje će se izolirati iz naših uzoraka, će biti podvrgnute kemijskoj analizi (Kemijski institut), kako bi zaista bili sigurni da se radi o plastici.

Jedan od naših partnera će biti usmjeren na ispitivanje prisutnosti POPs (persistent organic pollutants), apsorbiranim na česticama mikroplastike te određivanjem koncentracije tih spojeva. Određivanjem vrste plastičnih polimera kod izdvojenih čestica će olakšati određivanje njihovog podrijetla i izvore, što je jedan od važnijih rezultata koje bi željeli prikazati tijekom rada na projektu. Naši rezultati će biti predstavljeni ključnim interesnim skupinama kao i široj javnosti. Osim procjene količine mikroplastike u našem regionalnom moru, posebno će se obratiti pažnja i na razvoj novih pristupa u otkrivanju i analizi otpada čak i u manjim veličinama (manje od 0,3

SVEOBUHVATNI CILJ

– U skladu sa pristupom za Ekosustav razviti prvi regionalnu, sinkroniziranu procjenu prisutnosti mikroplastike i njene raspodjele u morskom okolišu.

CILJEVI

– Razvijanje regionalnog pristupa za monitoring i procjenu mikroplastike i nanoplastike

– Identificirati žarišne točke akumulacije i utvrđivanje mogućih izvora

– Utvrditi pojavu mikroplastike kod komercijalnih vrsta riba

– Razmjena znanja i iskustava između partnera i ključnih interesnih skupina

– Razvoj zajedničke baze podataka

– Pripremiti temelje za upravljanje i prostorno planiranje aktivnosti na moru

– Uskladiti aktivnosti prema širenju znanja analizirajući onečišćenje mikroplastikom u Jadranskoj regiji kroz sinkronizirane metodologije, kako bi se utvrdila vrsta i količina mikroplastike na površini mora, u blizini riječnih ušća, na plažama i u morskim organizmima.

Skip to content