Nastavna djelatnost

Djelatnici Instituta za oceanografiju i ribarstvo su uključeni u izvođenje nastave na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu, i to na sljedećim sveučilišnim studijskim programima:

  • preddiplomski studij Morsko ribarstvo,
  • preddiplomski studij Biologija i ekologija mora,
  • diplomski studij Morsko ribarstvo,
  • diplomski studij Biologija i ekologija mora.

Preddiplomski sveučilišni studij Morsko ribarstvo
Preddiplomski studij Morsko ribarstvo obuhvaća problematiku te sve recentne i suvremene znanstvene spoznaje iz područja ihtiologije, biologije mora i ribarstvene biologije, iskorištavanja, gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora, iskorištavanja ribolovnih alata, ribarskih brodova i ribarskih luka, marikulture, tehnologije prerade i očuvanja od kvarenja proizvoda mora, prometa ribe i drugih morskih organizama, prava te ekonomike i organizacije morskog ribarstva.
Studij traje 3 godine (180 ECTS), a prvostupnicima daje mogućnost izbora daljnjeg školovanja na studijima iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, biotehnologija i prehrambena tehnologija.
http://more.unist.hr/Nastava/Preddiplomskisveu%C4%8Dili%C5%A1nistudijskiprogrami/Morskoribarstvo/Opis/tabid/553/Default.aspx

Preddiplomski sveučilišni studij Biologija i ekologija mora
Preddiplomski studij Biologija i ekologija mora je po svom karakteru izrazito multidisciplinaran, a dominantno je smješten u okružje prirodoznanstvenih disciplina (osobito biologije, kemije, fizike i geologije). Svrha studija je obrazovanje kadrova za rad na području biološke oceanografije, koja uključuje široki raspon bioloških istraživanja od raznolikosti morskih organizama do njihove rasprostranjenosti, obilježja, međusobnih odnosa i interakcija s morskim okolišem. Nadalje, kroz ovaj studij se posebna pozornost pridaje zaštiti ugroženih vrsta i ekološki ugroženih područja.
Studij traje 3 godine (180 ECTS), a stečena znanja daju prvostupnicima veliku mogućnost izbora daljnjeg školovanja, budući da se pored nastavka studiranja biologije i ekologije mora mogu bez teškoća uključiti i u nastavak školovanja na drugim studijima prirodoslovne orijentacije.
http://more.unist.hr/Nastava/Preddiplomskisveu%C4%8Dili%C5%A1nistudijskiprogrami/Biologijaiekologijamora/Opis/tabid/549/Default.aspx

Diplomski sveučilišni studij Morsko ribarstvo
Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost, koja nije samo podložna utjecaju različitih biotičkih i abiotičkih čimbenika, koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj, već je za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebito voditi računa i o biotehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim i svim drugim aspektima, koji odlučujuće utječu na njegov razvoj. Stoga se na ovom studiju obrazuju visokostručni kadrovi za rad iz problematike morskog ribarstva sukladno pomorskoj, odnosno jadranskoj orijentaciji Republike Hrvatske.
Studij traje 2 godine (120 ECTS), a obuhvaća problematiku te sve recentne i suvremene znanstvene spoznaje iz biologije mora i ribarstvene biologije, iskorištavanja, gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora, iskorištavanja ribolovnih alata, ribarskih brodova i ribarskih luka, marikulture, tehnologije prerade i očuvanja od kvarenja proizvoda mora, prometa ribe i drugih morskih organizama, pomorsko-ribolovnog prava te ekonomike i organizacije morskog ribarstva.
http://more.unist.hr/Nastava/Preddiplomskisveu%C4%8Dili%C5%A1nistudijskiprogrami/Morskoribarstvo/Opis/tabid/553/Default.aspx

Diplomski sveučilišni studij Biologija i ekologija mora
Diplomski studij Biologija i ekologija mora obrazuje kadrove s većim kompentencijama i višom razinom samostalnog odlučivanja za potrebe poslova vezanih za istraživanje, kontrolu i zaštitu morskih ekosustava te poslove vezanih za upravljanje i gospodarenje resursima morskih ekosustava. Ovaj studij je po svom karakteru izrazito multidisciplinaran, stoga se u ovom ciklusu školovanja na temeljna znanja iz prirodnih znanosti nadograđuju znanja iz specifičnih područja vezanih za problematiku biologije, ekologije i zaštite mora.
Studij traje 2 godine (120 ECTS), a stečena znanja daju magistrima mogućnost izbora daljnjeg školovanja na poslijediplomskim studijima koji se bave problematikom istraživanja i zaštite mora, ali i zaštitom okoliša i upravljanjem prirodnim resursima uopće.
http://more.unist.hr/Nastava/Diplomskisveu%C4%8Dili%C5%A1nistudijskiprogrami/Biologijaiekologijamora/Opis/tabid/558/Default.aspx

Poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij Primijenjene znanosti o moru Institut za oceanografiju i ribarstvo organizira i izvodi u suradnji sa Sveučilišnim odjelom za studije mora Sveučilišta u Splitu i sa Sveučilištem u Dubrovniku (Odjel za akvakulturu).

Poslijediplomski sveučilišni studij Primijenjene znanosti o moru
Poslijediplomski sveučilišni studij Primijenjene znanosti o moru je po svom sadržaju izrazito multidisciplinaran, jer se na temeljna znanja iz prirodnih znanosti, posebice biološke, kemijske i fizičke oceanografije, zatim biotehničkih znanosti o moru nadograđuju znanja iz specifičnih područja neophodnih za osmišljavanje održivog gospodarenja i zaštite Jadranskog mora. Da bi se na razuman i dugoročno održivi način mogli koristiti nesumnjivi potencijali mora i podmorja te njegova živa bogatstva, potrebno je poznavati okoliš, njegovo podmorje, posebice funkcioniranje morskog ekosustava.
Studij traje tri godine, a po završetku se stječe akademski naziv doktor/doktorica znanosti (dr. sc.) iz područja prirodnih znanosti, polja interdisciplinarnih prirodnih znanosti, grane znanost o moru.
http://more.unist.hr/Nastava/Poslijediplomskisveu%C4%8Dili%C5%A1nidoktorskistudij/Opis/tabid/566/Default.aspx

Skip to content