News

Job tender

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto položaj I. vrste – Rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi- Šef financijske službe
– jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

his is engle

Uvjeti:
VSS stečena sukladno ranije važećim propisima, odnosno završen diplomski sveučilišni studij
ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polja
ekonomije i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Prednost iskustvo rada u ustanovi u sustavu znanosti.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju, odnosno rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, presliku osobne iskaznice, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dokaz o ostvarivanju prava prednosti.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19.) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo

Skip to content