Laboratorij za akvakulturu: Računalni programi

Programi su za windows platformu – zip datoteke, exe nakon raspakiranja.

 

Naziv programa
(*.zip)
Jezik
Verzija
/Objava
Opis
Hr
1.0/9.2012.
Program služi za izračun broja (kružnih) kaveza potrebnih za uzgoj zadane godišnje količine proizvodnje ribe. Pored veličine kaveza, zadaje se duljina uzgojnog ciklusa (do dvije ili tri godine), način korištenja kaveza.
Autor:  dr.sc. Mladen Tudor
SettlingVel
En
1.0/6.2012.
Program za izračunavanje brzine taloženja čestica. Pored sfernog oblika čestice može se birati još devet geometrijskih tijela koja su unutar odgovarajućeg Reynoldsovog broja. Dimenzije čestica mogu se generirati slučajnim brojevima iz zadanih razdioba (Uniform, Normal, Log-Normal, Exponential, Weibull, Empirical). Generirani podaci mogu se prikazati grafički i spremiti kao text file.
Autor:  dr.sc. Mladen Tudor
Hr
1.0/4.2012.
VriIzmKav – Program kojim se za zadano strujno polje i turbulentnu difuziju Lagrangeovom putanjom čestica određuje vrijeme izmjene i vrijeme izlaženja vode iz kaveza za uzgoj ribe. Kavez može biti kružnog i pravokutnog oblika.
Autor:  dr.sc. Mladen Tudor
En

2.0/5.2012

Program SimDis generira slučajne vrijednosti (Monte Carlo simulacija) 14 kontinuiranih statističkih razdioba. Razdiobe se zadaju vrijednostima parametara. Simulirane vrijednosti se zapisuju u izlaznu listu kao tekst koja se može spremiti ili prenijeti (copy/paste) u neki tablični kalkulator (npr. Excel) ili u neki tekst procesor (npr. Word).
Autor:  dr.sc. Mladen Tudor
En
1.1/2.2012.
BernSim – Program simulira Bernoullijev događaj koji je u populaciji zastupljen nekom proporcijom. Granice pouzdanosti proporcije nekog događaja (svojstva) u populaciji moguće je odrediti s četiri različite računske metode. Za broj događaja u uzorku programom se računa i grafički pokazuje binomna razdioba.
Autor:  dr.sc. Mladen Tudor
En
1.0/2.2012.
DelaunayTriang – je program kojim se iz zadanih točaka u XY ravnini stvara i pokazuje 2D Delaunay triangulacija.
Autor:  dr.sc. Mladen Tudor

Skip to content