Računalni programi: BrojKaveza

Program Broj Kaveza služi za izračun broja (kružnih) kaveza potrebnih za uzgoj zadane godišnje količine proizvodnje ribe. Pored veličine kaveza, zadaje se duljina uzgojnog ciklusa (do dvije ili tri godine), način korištenja kaveza.
Za određivanje broja kaveza za održavanje željene godišnje proizvodnje ribe potrebno je odlučiti o dvije varijable uzgoja:

  • duljini uzgojnog ciklusa
  • načinu korištenja kaveza.

Uzgojni ciklus počinje nasadom mlađi, a završava konačnim izlovom ribe za prodaju. Duljina ciklusa (pod pretpostavkom da je hranjenje ribe uredno) ovisi o godišnjem hodu temperature mora i poželjnoj konačnoj masi jedinki riba za prodaju. Duljina uzgoja (lubin, komarča) može biti:

  • do dvije godine
  • od dvije do tri godine.

Način korištenja kaveza se odnosi na vrijeme u kojem se ribe drže u istom kavezu. Kroz cijelo vrijeme uzgoja riba može biti u istom kavezu ili se ciklus dijeli na dva dijela i riba se uzgaja u dvije vrste kaveza. Kada se ciklus dijeli u dva dijela tada se riba od nasada do neke određene veličine uzgaja u manjim kavezima (predrast ribe), a zatim se selekcionira i prebacuje u druge veće kaveze (rast ribe) u kojima se drže do konačnog izlova. Odluka o načinu korištenja kaveza može biti:

  • jedna vrsta kaveza
  • dvije vrste kaveza (za predrast i rast ribe).

Za kružne kaveze odnosno oblika valjka, zadaje se promjer i visina (dubina). Kontrolna varijabla uzgoja je maksimalna gustoća ribe (kg/m3) koja se smije nalaziti u kavezu.
Nakon unosa podataka o veličini proizvodnje, načinu uzgoja i veličini kaveza, program automatski izračunava potrebni broj kaveza. Mijenjanjem vrijednosti bilo kojeg polja automatski se dobiva i broj kaveza.

Program (zip) možete skinuti ovdje.

Skip to content