Monitoring stanja prijelaznih i priobalnih voda jadranskog mora prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama EU (2000/60/EC), 2009/2010

Naručitelj: Hrvatske vode

Okvirna direktiva o vodama EU (2000/60/EC) je najvažniji pravni dokument EU u sferi upravljanja vodama. Direktiva je stupila na snagu 22. prosinca 2000. godine i time je uspostavljen novi okvir u području upravljanja, zaštite i poboljšanja kvalitete vodenih resursa, uključujući podzemne, kopnene površinske vode, prijelazne i priobalne vode,u čitavoj Europskoj zajednici. U nastojanju da se zaštita i monitoring površinskih voda uskladi s europskim propisima u području zaštite, monitoringa i upravljanja vodnim područjima, u Republici Hrvatskoj je prije nekoliko godina započeta implementacija Okvirne direktive o vodama. Prema zahtjevima direktive provodi se monitoring kemijskog i ekološkog stanja vodnih tijela u području prijelaznih i priobalnih voda jadranskog sliva.
Temeljni zadatak projekta je izraditi prijedlog plana i programa monitoringa prijelaznih i priobalnih voda, a po prihvaćanju prijedloga programa, započeti s implementacijom monitoringa prijelaznih i priobalnih voda.

Skip to content