Natječaj

11.07.2022.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

  1. na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – drugi izbor u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša;
  2. na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – drugi izbor u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za bentos;
  3. na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za mikrobiologiju;
  4. u stručno zvanje i na radno mjesto višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za fiziku mora.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo (https://acta.izor.hr/wp/o-institutu/dokumenti/).

Uz potpisanu prijavu na natječaj se prilaže:

  • životopis,
  • preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (za radno mjesto 1.-3.), odnosno o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju (za radno mjesto 4.) ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • popis radova te opis znanstvene odnosno stručne djelatnosti;
  • presliku odluke o zadnjem izboru u zvanje (prilažu pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje);
  • dokaze o ispunjavanju zakonskih uvjeta i uvjeta Instituta za oceanografiju i ribarstvo;
  • dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja:

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – drugi izbor u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša izabrana je dr.sc. Ivana Ujević.

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – drugi izbor u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za bentos izabran je dr.sc. Ante Žuljević.

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za mikrobiologiju izabrana je dr.sc. Stefanija Šestanović.

U stručno zvanje i na radno mjesto višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za fiziku mora izabran je David Udovičić.

 

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Skip to content