Natječaj

11.07.2022.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje

  • doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju biologije za rad na projektu UIP-2020-02-3249 Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo- nitzschia u obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od tri (3) godine, s punim radnim vremenom.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.
Za pristupnika je poželjno da ima završen studij molekularne biologije ili biologije i ekologije mora. Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij.

Potpisanoj prijavi na natječaj se prilaže:

  • motivacijsko pismo;
  • životopis;
  • preslika diplome o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • službeni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena i najmanje dva relevantna pisma potpore;
  • dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30
dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Obavijest o rezultatima natječaja

Za doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju biologije za rad na projektu UIP-2020-02-3249 Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo- nitzschia u obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana koji financira Hrvatska zaklada za znanost izabrana je Tina Bonačić.

 

Skip to content