NATJEČAJ za zapošljavanje

14.10.2020.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje

  • na radno mjesto II. vrste – Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – Glavni knjigovođa – bilancista, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

Uvjeti:

VŠS stečena sukladno ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije.

 

Prijavi se prilaže:

  1. životopis,
  2. preslika diplome o završenom odgovarajućem studiju, odnosno rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
  3. preslika osobne iskaznice.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

 

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Skip to content