NATJEČAJ za zapošljavanje

07.10.2020.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za zapošljavanje

  1. na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za fiziku mora;
  2. u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za bentos.

 

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

 

Prijavi na natječaj se prilaže:

– životopis;

– preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (za radno mjesto pod 1.), odnosno o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju (za radno mjesto 2.) ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;

– popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti (za radno mjesto pod 1.);

– presliku odluke o izboru u zvanje (prilažu pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje);

– dokaz o državljanstvu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30

dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

 

 

 Institut za oceanografiju i ribarstvo

 Split

Skip to content