Natječaj

09.07.2021.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

  1. suradnika u zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u području prirodnih znanosti, polju biologije, za rad na projektu „HIDROLAB – Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava (KK.01.1.1.04.0053)“, koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme do završetka projekta (prosinac 2022.), s punim radnim vremenom;
  2. doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” koji financira HRZZ, za rad na istraživačkom projektu „CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt“, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od najviše četiri (4) godine, s punim radnim vremenom;
  3. doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” koji financira HRZZ, za rad na istraživačkom projektu „Školjkaši: Arhiva okolišnih promjena u morskim ekosustavima (BivACME), jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od najviše četiri (4) godine, s punim radnim vremenom.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Za radno mjesto 1. prednost će imati pristupnici s iskustvom rada s molekularnim metodama u biologiji, a za radno mjesto 2. pristupnici koji su sudjelovali u znanstveno-istraživačkom radu u području toksikologije morskih organizama i/ili imaju iskustvo u području masene spektrometrije i tekućinske kromatografije.

Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij.

Prijavi na natječaj se prilaže:
– motivacijsko pismo;
– životopis;
– preslika diplome o završenom odgovarajućem poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju (za radno mjesto 1.) ili sveučilišnom diplomskom studiju u polju kemije (za radno mjesto 2.) odnosno sveučilišnom diplomskom studiju u polju biologije, kemije ili geologije (za radno mjesto 3.) ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
– službeni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena (za radno mjesto 2. i 3.);
– najmanje jedno relevantno pismo potpore.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Skip to content