Natječaj

18.12.2020.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

 

za zapošljavanje

  • na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju, gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima.

 

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo (www.izor.hr.).

 

Prijavi na natječaj se prilaže:

– životopis;

– preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveučilišnom studiju ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;

– popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti;

– presliku odluke o izboru u zvanje (prilažu pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje);

– dokaz o državljanstvu;

– dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30

dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima izabran je dr.sc. Igor Isajlović

 

 

 Institut za oceanografiju i ribarstvo

 Split

Skip to content