Natječaj

19.03.2021.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

  1. doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju biologije za rad na projektu UIP-2020-02-3249 Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo- nitzschia u obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom;
  2. u stručnom zvanju i na radnom mjestu višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u području prirodnih znanosti, polje biologija, u Laboratoriju za bentos – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.
Za radno mjesto pod 1. prednost će imati pristupnici sa završenim studijem molekularne biologije ili biologije i ekologije mora. Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij.

Prijavi na natječaj se prilaže:
– životopis;
– preslika diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju u polju biologije ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
– službeni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena i najmanje dva relevantna pisma potpore ( za radno mjesto pod 1.)
– dokaz o postignutim značajnim rezultatima u stručnim poslovima koje obavlja, odnosno dokaz o postignutoj samostalnost u obavljanju analitičkih poslova u laboratoriju i na terenu, upisu i prikazu rezultata, vođenju pojedinoga segmenta poslova u okviru laboratorija (za radno mjesto pod 2.)

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30
dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja

Za doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju biologije za rad na projektu UIP-2020-02-3249 Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo- nitzschia u obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana koji financira HRZZ izabrana je Mia Pejković, magistra molekularne biologije.

U stručno zvanje i na stručno radno mjesto višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti, u području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za bentos izabrana je Petra Lučić, mag. oecol. et prot. nat.

 

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Skip to content