Natječaj

21.04.2021.

Upravno vijeće Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63,
raspisuje i objavljuje

Natječaj
za imenovanje ravnatelja/ice Instituta za oceanografiju i ribarstvo

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Za ravnatelja/icu Instituta može biti imenovana osoba koja, pored uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona, ispunjava i sljedeće uvjete:
–da je izabrana najmanje u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika,
–da ima najmanje pet godina radnog iskustva u znanstvenoj ustanovi u zvanju znanstvenoga suradnika ili višemu,
–da se ističe u vođenju značajnih znanstvenih projekata i programa.
Prijavi na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
– presliku odluke o izboru u traženo znanstveno zvanje,
– životopis,
– pisani prijedlog programa rada i vođenja Instituta.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s potrebnim prilozima podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu Institut za oceanografiju i ribarstvo, 21000 Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Skip to content