Natječaj

25.06.2021.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje
na radno mjesto položaj III. vrste- voditelj radionice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Odsjeku za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Pristupnici za radno mjesto trebaju imati stečenu srednju stručnu spremu tehničke struke, vozačku dozvolu B kategorije, te poznavati poslove održavanja akvarijskih postrojenja, postrojenja centralnog grijanja i vatrogasnih aparata.
Prijavi na natječaj se prilaže:
– životopis;
– preslika srednjoškolske svjedodžbe ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
– preslika vozačke dozvole;
– dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 8
dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

Obavijest o rezultatima natječaja

Na radno mjesto položaj III. vrste- voditelj radionice izabran je Vedran Siriščević.

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

 

Skip to content