Natječaj

15.12.2021.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje
1. na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, dva (2) izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju, gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima;
2. u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 4 godine, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo (https://acta.izor.hr/wp/o-institutu/dokumenti/).

Uz potpisanu prijavu na natječaj se prilaže:
– životopis;
– preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveučilišnom studiju ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
– popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti;
– presliku odluke o izboru u zvanje (prilažu pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje);
– dokaze o ispunjavanju zakonskih uvjeta i dodatnih uvjeta Instituta za oceanografiju i ribarstvo;
– dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, dva (2) izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju, gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima izabrane su dr.sc. Vanja Čikeš Keč i dr.sc. Barbara Zorica.

U suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 4 godine, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov izabran je dr.sc. Dario Vrdoljak.

Skip to content