Natječaj

30.03.2022.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje
NATJEČAJ
za zapošljavanje

  1. na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – drugi izbor u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov;
  2. na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša;
  3. na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za akvakulturu;
  4. u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 4 godine, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za akvakulturu.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo (https://acta.izor.hr/wp/o-institutu/dokumenti/).
Uz potpisanu prijavu na natječaj se prilaže:

  • životopis,
  • preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveučilišnom studiju ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
  • popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti,
  • presliku odluke o zadnjem izboru u zvanje (prilažu pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje),
  • dokaze o ispunjavanju zakonskih uvjeta i dodatnih uvjeta Instituta za oceanografiju i ribarstvo,
  • dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – drugi izbor u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov izabran je dr.sc. Pero Tutman.

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša izabrana je dr.sc. Sanda Skejić.

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik u Laboratoriju za akvakulturu izabrana je dr.sc. Ivana Lepen Pleić.

U suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Laboratoriju za akvakulturu izabran je dr.sc. Igor Talijančić.

 

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Skip to content