Natječaj

26.05.2022.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

  1. u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u području prirodnih znanosti, polje biologije za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine, s punim radnim vremenom.
  2. u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u području prirodnih znanosti, polje biologije za rad na projektu IP-2019-04-8542 Školjkaši: Arhiva okolišnih promjena u obalnim morskim ekosustavima koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 18 (osamnaest) mjeseci, s punim radnim vremenom.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo i Uputama o zapošljavanju doktoranada i poslijedoktoranada na projekte Hrvatske zaklade za znanost.

Prijavi na natječaj se prilaže:

  • motivacijsko pismo,
  •  životopis,
  • preslika diplome o završenom odgovarajućem sveučilišnom poslijediplomskom (doktorskom) studiju ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
  • popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti,
  • dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja

U suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru koji financira HRZZ izabrana je dr. sc. Ana Vrdoljak Tomaš.

U suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu IP-2019-04-8542 Školjkaši: Arhiva okolišnih promjena u obalnim morskim ekosustavima koji financira HRZZ izabrana je dr. sc. Hana Uvanović.

Skip to content