Natječaj

07.09.2022.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

  1. na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik – u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju kemijsku oceanografiju i sedimentologiju;
  2. u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju kemijsku oceanografiju i sedimentologiju.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo (https://acta.izor.hr/wp/o-institutu/dokumenti/).
Uz potpisanu prijavu na natječaj se prilaže:

  • životopis,
  • preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (za radno mjesto 1.), odnosno o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju (za radno mjesto 2.) ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
  • popis radova te opis znanstvene odnosno stručne djelatnosti,
  • presliku odluke o zadnjem izboru u zvanje (prilažu pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje),
  • dokaze o ispunjavanju zakonskih uvjeta i uvjeta Instituta za oceanografiju i ribarstvo,
  • dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja:

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik – u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju kemijsku oceanografiju i sedimentologiju izabran je dr. sc. Krešimir Markulin.

U stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju kemijsku oceanografiju i sedimentologiju izabran je Nikola Bubić.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Skip to content