Natječaj

12.10.2022.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – O i R USRH, 60/15. – O USRH i 131/17.), u skladu sa suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

  1. na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za fiziku mora;
  2. na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za mikrobiologiju.
  3. na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik – u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo (https://acta.izor.hr/wp/o-institutu/dokumenti/).
Uz potpisanu prijavu na natječaj se prilaže:

  • životopis,
  • preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveučilišnom studiju ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;popis radova te opis znanstvene odnosno stručne djelatnosti;
  • presliku odluke o zadnjem izboru u zvanje;
  • dokaze o ispunjavanju zakonskih uvjeta i uvjeta Instituta za oceanografiju i ribarstvo;
  • dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti u Laboratoriju za fiziku mora izabran je dr.sc. Hrvoje Mihanović.

Na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za mikrobiologiju izabrana je dr.sc. Danijela Šantić.

Na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik – u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov izabrana je dr.sc. Dubravka Bojanić Varezić.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Skip to content