Natječaj

28.04.2021.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

  1. na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologije, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov;
  2. na radno mjesto III. vrste- tehnički suradnik (za poslove uporabe, održavanja i popravka ribolovnih alata) – kormilar broda, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Tehničkoj službi.

Pristupnici za radno mjesto pod 1. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo, a za radno mjesto pod 2. trebaju imati stečenu srednju stručnu spremu i poznavati poslove uporabe, održavanja i popravka ribolovnih alata.

Prijavi na natječaj se prilaže:

  • životopis;
  • preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (za radno mjesto pod 1.), odnosno srednjoškolske svjedodžbe (za radno mjesto 2.) ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti (za radno mjesto pod 1.);
  • presliku zadnje odluke o izboru u zvanje (za radno mjesto pod 1. )
  • dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Skip to content