Natječaji , Novosti - Stare

NATJEČAJ za izbor – jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik- prvi izbor, u znanstvenom području: biotehničke znanosti, znanstvenom polju: biotehnologije, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za akvakulturu.

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje
NATJEČAJ

za izbor
–  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik- prvi izbor, u znanstvenom području: biotehničke znanosti, znanstvenom polju: biotehnologije, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u  Laboratoriju za akvakulturu.
Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – OUSRH i 131/17.) i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo (www.izor.hr).

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova.

Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i na CD-u.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Instituta www.izor.hr u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Na službenoj internetskoj stranici objaviti će se informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti će se profesionalni životopis odnosno relevantni podatci na temelju kojih je kandidat odabran.

 

Na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, prvi izbor, u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u  Laboratoriju za akvakulturu izabrana je dr.sc. Jasna Maršić Lučić.

Skip to content