Natječaji , Novosti - Stare

NATJEČAJ za izbor na sistematizirano radno mjesto

Temeljem suglasnosti Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Klasa: 640-02/19-04/00128 Urbroj: 533-03-19-0002 od 31. srpnja 2019., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na sistematizirano radno mjesto

1. Glavni knjigovođa – bilancista – radno mjesto II. Vrste – voditelj računovodstva

 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
VŠS sprema stečena sukladno ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij određene struke ili SSS i najmanje 10 godina iskustva na poslovima računovodstva

Prijavi  se  prilaže:
1.životopis
2.domovnica
3.diploma o stečenoj stručnoj spremi
4.dokaz o radnom stažu u struci (presliku e-radne knjižice)

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se Institutu za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Hrvatski zavod za zapošljavanje i na službenim stranicama Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Na sistematizirano radno mjesto Glavni knjigovođa – bilancista – radno mjesto II. vrste – voditelj računovodstva izabrana je Nevena Juras, mag.oec.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Skip to content