Natječaji , Novosti - Stare

NATJEČAJ za zapošljavanje na upražnjeno sistematizirano radno mjesto

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/19-04/00113, Urbroj: 533-03-19-0002 od 13. srpnja 2019., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana  Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na upražnjeno sistematizirano radno mjesto

Rukovoditelj odsjeka –šef financijske službe – položaj I. vrste

-jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:
VSS stečena sukladno ranije važećim propisima, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i najmanje (5) pet godina  radnog iskustva

Prednosti:
–        iskustvo rada u ustanovi u sustavu znanosti,

Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, preslik diplome o završenom studiju, odnosno rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, preslik osobne iskaznice, presliku uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz o poznavanju stranog jezika, dokaz o ostvarivanju prava prednosti.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Natječaj je poništen.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Skip to content