Natječaji , Novosti - Stare

NATJEČAJ za zapošljavanje

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

a)  suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda  u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje geofizika, u Laboratoriju za fiziku mora- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom,

b) suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, u Laboratoriju za akvakulturu- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj se prilaže:
– životopis,
– preslika diplome o stečenom doktoratu znanosti ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
–  popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

Obavijest o rezultatima natječaja

a) Na mjesto  suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda  u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje geofizika, u Laboratoriju za fiziku mora izabrana je dr.sc. Natalija Dunić

b) Na mjesto suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, u Laboratoriju za akvakulturu izabran je dr.sc. Jerko Hrabar

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Skip to content