Natječaji , Novosti - Stare

Poništenje natječaja i natječaj

Poništenje natječaja i natječaj

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za radno mjesto rukovoditelj odsjeka- šef financijske službe- položaj I. vrste- objavljenog u Narodnim novinama br. 82 od 4.9.2019. i ispravka objavljenog u Narodnim novinama broj 84 od 6.9.2019.

NATJEČAJ

za radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjoj službi- glavni tajnik Instituta
– jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:
–        VSS stečena sukladno ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
iz područja društvenih znanosti, polja prava,
–        položen pravosudni ispit,
–        5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
–        znanje engleskog i još jednog stranog jezika.
Prednosti:
–        iskustvo rada u ustanovi u sustavu znanosti,
–        certifikat u području javne nabave.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, preslik diplome o završenom studiju, odnosno
rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su
kvalifikaciju stekli u inozemstvu, preslik osobne iskaznice, presliku uvjerenja o položenom
pravosudnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
dokaz o poznavanju stranog jezika, dokaz o ostvarivanju prava prednosti.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103.
stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na
adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 8
dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za
oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

Za radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjoj službi- glavni tajnik Instituta izabrana je Mirjana Drlje.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Skip to content