Računski centar

Referentni centar za more

Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita Odlukom Vlade RH određen je za Referentni centar za more Agencije za zaštitu okoliša

Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog ministrice zaštite okoliša i prirode na 16. sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine, donijela Odluku kojom se Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita određuje Referentnim centrom za more Agencije za zaštitu okoliša.

Referentni centar za more određen je temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) za potrebe stručne i znanstvene potpore Agenciji na poslovima prikupljanja, obrade, analize podataka o stanju morskoga okoliša, ribarstva i marikulture, te za potrebe Informacijskog sustava more i izvješćivanja naročito prema Europskoj agenciji za okoliš (EEA). Uspostava i vođenje cjelovitog Informacijskog sustava more koji služi kao izvor podataka za Europski informacijski sustav za vode, jedna je od aktivnosti predviđenih Uredbom o uspostavi okvira za djelovanje RH u zaštiti morskog okoliša (NN 136/11), kojom se uređuje upravljanje, zaštita i očuvanje morskog okoliša u RH. Navedenom Uredbom u nacionalno zakonodavstvo transponirana je Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša.

Tijekom dugogodišnje suradnje, koja je započela još 2004. godine, Institut za oceanografiju i ribarstvo je Agenciji pružao stručnu i tehničku potporu u obradi i tumačenju pojava i stanja vezano uz morski okoliš za potrebe nacionalnih i međunarodnih izvješća, u prvom redu prema Europskoj agenciji za okoliš. Kao rezultat toga EEA je izvještena sa svim traženim godišnjim setovima podataka vezanim uz stanje prijelaznih, priobalnih i morskih voda za razdoblje od 1998. do 2010. g. (što ukupno sadrži više od 100.000 pojedinačnih zapisa). Svi dostavljeni setovi podataka redovito su ocjenjivani maksimalnom mogućom ocjenom od strane Europske agencije za okoliš.

Određivanje referentnog centra za more provedeno je, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kroz javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje poslova Referentnog centra za more Agencije za zaštitu okoliša te postupak ocjene pristiglih iskaza interesa uz poštovanje svih definiranih kriterija.
Obzirom na dokazane stručne, tehničke i administrativne uvjete Agencija je, uz suglasnost Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode, predložila određivanje Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita nacionalnim referentnim centrom za more.

Uspostavom referentnog centra za more Republika Hrvatska se, u skladu s praksom rada Europske agencije za okoliš i njezinih tematskih centara za pojedina područja zaštite okoliša, ravnopravno uključila u razvoj praćenja i izvješćivanja te kreiranja politike zaštite morskog okoliša na europskoj razini. Time je dat odgovarajući značaj prirodnim obilježjima, specifičnim karakteristikama i vrijednostima Jadranskog mora koje ono ima radi zemljopisnog položaja, a čija je kakvoća uvelike očuvana.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_03_34_823.html

Skip to content