Znanstveno vijeće

Znanstveno vijeće predstavlja centralno tijelo Instituta za oceanografiju i ribarstvo na kojem se raspravlja i odlučuje o znanstvenim pitanjima, u skladu sa ovlastima definiranim Statutom i Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Zakonske ovlasti Znanstvenog vijeća su da:

 • utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta,
 • raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima,
 • provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja, kad je institut za to ovlašten,
 • provodi postupke izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta,
 • imenuje i razrješuje dio članova upravnog vijeća instituta, u skladu sa statutom,
 • predlaže Upravnom vijeću kandidate za natječajni odbor za izbor ravnatelja instituta,
 • daje Upravnom vijeću instituta prethodno mišljenje u postupku donošenja statuta te
 • obavlja druge poslove određene odlukom o osnivanju i statutom instituta.

Statutarne ovlasti Znanstvenog vijeća su:

 • daje ravnatelju i predsjedniku Znanstvenoga vijeća mišljenje i prijedloge o ustrojbi rada i ostvarivanju uvjeta za razvoj znanstvene djelatnosti,
 • razmatra prijedlog Statuta,
 • razmatra prijedlog akta o unutarnjem ustrojstvu,
 • razmatra prijedlog akta o ustrojstvu radnih mjesta,
 • predlaže raspisivanje natječaja za znanstvenike i suradnike,
 • brine o razvoju znanstvenoga pomlatka,
 • podnosi ravnatelju prijedlog suglasnosti za natječaj za prijavu projekata,
 • predlaže Upravnom vijeću kandidate za natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta,
 • obavlja druge poslove koji proizlaze iz zakona, općih akata Instituta ili koje mu povjeri Upravno vijeće Instituta.
Skip to content